پروژه ها

پروژه فلامک

پروژه فلامک

خیابان فلامک شمالی کارفرما : آقای مصطفوی آرشیتکت : آقای مهندس موسی پناه ۹ طبقه با زیربنای ۴۰۰۰ مترمربع

۱۳۹۶۰۶۲۰۱۰۳۸۲۲
پروژه ولنجک

پروژه ولنجک

خیابان شانزدهم کارفرما : آقای مهندس بدیعی آرشیتکت : آقای مهندس بلوچ ۹ طبقه با زیر بنای ۴۵۰۰ متر مربع

۱۳۹۶۰۶۲۰۱۰۳۶۰۵
پروژه مژده

پروژه مژده

خیابان شفیعی کارفرما : آقای مهندس اقدام آرشیتکت : آقای مهندس موسی پناه ۸ طبقه با زیربنای ۴۰۰۰ متر مربع

۱۳۹۶۰۶۲۰۱۰۲۷۲۲
پروژه الهیه

پروژه الهیه

خیابان تختی کوچه نصیبی کارفرما : آقای مبشری آرشیتکت : آقای مهندس جوانمرد ۸ طبقه با زیربنای ۴۰۰۰ متر مربع

۱۳۹۶۰۶۲۰۱۰۱۳۵۵
پروژه ندا

پروژه ندا

زعفرانیه خیابان بهزادی کارفرما : آقای مهندس قضایی آرشیتکت : آقای مهندس نیک روش ۹ طبقه با زیر بنای ۴۵۰۰...

۱۳۹۶۰۶۲۰۱۰۰۲۱۳